Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej poprzez modernizację i doposażenie infrastruktury w szkołach kształcących w zawodzie. W szczególności poprzez rozbudowę lub przebudowę pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego, jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Spodziewanym efektem będzie zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym, a także indywidualizacja procesu nauczania. Cel ten wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 13.6 RPO WL, jakim jest poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez prace modernizacyjne i zakup wyposażenia. W wyniku realizacji projektu powinno zwiększenie zainteresowania podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym. Pośrednio interwencja przyczyni się do poprawy aktywności zawodowej mieszkańców powiatu krasnostawskiego


Wartość projektu

3 027 198,00 PLN


Montaż finansowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%, budżet JST - 15%


Wkład Funduszy Europejskich

2 573 118,30 PLN